Opening Times
Monday - Friday: 09:00 - 18:00
 
Our Location
100 Mainstreet Center, Sydney
 
Customer Support
+208 333 9296

RO:

Calitatea serviciilor furnizate, caracteristică a identităţii societăţii noastre, va fi asigurată prin politica asumată în acest sens, corelată cu celelalte politici ale firmei, urmărindu-se satisfacerea obligațiilor de conformare, a cerinţelor şi aşteptărilor tuturor clienţilor societăţii prin:

–  un control eficace al serviciilor;

– îmbunătăţirea continuă a proceselor şi activităţilor;

– prevenirea deficienţelor potenţiale;

– creşterea responsabilităţii şi gradului de implicare a întregului personal, oferind stabilitate şi încredere clienţilor noştri;

– politica pentru prevenirea si combaterea coruptiei si a mitei.

– management eficace al riscurilor și oportunităților.

Prin angajamentul conducerii privind menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii, au fost declarate intenţia şi hotărârea de a se aplica cu responsabilitate şi eficienţă cerinţele acestui sistem, inclusiv resursele umane, materiale, financiare și informaționale.

Managementul calităţii are ca scop principal orientarea spre performanţă a firmei pe toate dimensiunile activităţii acesteia, bazându-se pe un sistem de organizare internă.

Eficacitatea obiectivelor strategice, inclusiv a măsurilor concrete specifice, a implementării şi menţineriilor, este urmarită periodic în cadrul analizelor de management şi, atunci când este cazul, sunt stabilite şi puse în aplicare corecţiile şi acţiunile corrective necesare.

Conducerea are convingerea că prin îmbunătăţirea Sistemului de Management al Calităţii se realizează rentabilizarea societăţii şi asigurarea unui loc important pe piaţă.

Compania a stabilit angajamentul său de a aplica cerinţele Maritime Labour Convention 2006.

Prin politica în domeniul calității societatea se angajează să respecte cerințele standardului internațional ISO 9001:2015, obligațiile de conformare, eficacitatea obiectivelor strategice fiind urmarită periodic în cadrul analizelor de management.

ENG:

The quality provided, characteristic of the identity of our companies, will be ensured by the policy assumed in this sense, correlated with the other policies of the company, aiming to satisfy the obligations of compliance, the requirements and expectations of all the requests of the company through:

  • an effective control of the services;
  • continuous improvement of processes and activities;
  • prevention of potential deficiencies;
  • increasing the responsibility and degree of involvement of the entire staff, providing our stability and confidence;
  • the policy for preventing and combating corruption and bribery.
  • effective management of risks and opportunities.

Through the commitment of management regarding the maintenance and continuous improvement of the Quality Management System, the intention and determination to apply the requirements of this system with responsibility and efficiency, including human, material, financial and informational resources, have been declared.

The main purpose of quality management is to orientate the company towards performance on all dimensions of activities, based on the internal organization system.

The effectiveness of the strategic objectives, including specific concrete measures, implementation and maintenance, is monitored periodically within the framework of management reviews and, when necessary, stability and the necessary corrections and corrective actions are applied.

The management is convinced that by improving the Quality Management System, the profitability of the companies is achieved and the securing of an important place on the market.

The company has established its commitment to apply the requirements of the Maritime Labor Convention 2006.

Through the policy in the field of the company, it undertakes to comply with the requirements of the international standard ISO 9001:2015, the compliance obligations, the effectiveness of the strategic objectives being monitored periodically within the management analyses.